FAQs Complain Problems

३ नं. वडा कार्यालय

राङभाङ

Email: biruwarurualmun3@gmail.com

 

Population: 
कुल जनसंख्याः १२८८, परुषः ५८५, महिलाः ७०३, घरधुरी संख्याः ३६२, क्षत्रफल: ५.५२
Ward Contact Number: 
9856067503, 9856067403