FAQs Complain Problems

सातौँ गाउँसभामा आ.व. २०७७।०७८ को लागी योजना तथा कार्यक्रम प्रस्तुन गर्नुहुँदै विरुवा गाँउपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री कुलराज सुवेदी ।